Regulamin sklepu internetowego Zimno na stronie www.zimnozimno.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej; Sklep, ZIMNO), działającego pod adresem www.zimnozimno.pl prowadzonego przez ZIMNO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755669, NIP: 521 384 47 53, REGON: 381695030.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski i Europy.
 3. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.

2. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - PZIMNO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755669, NIP: 521 384 47 53, REGON: 381695030.
 3. Nabywca - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Nabywcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 6. Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa zawarta z Nabywcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Nabywcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Konto - konto Nabywcy w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Nabywcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Nabywcę Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt -dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

3. Ceny towarów i Płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przelewem w terminie do 3 dni roboczych,
  • natychmiastowa płatność za pośrednictwem e-przelewy.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Nabywca składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Nabywca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Niedźwiedzia 2C 02-737 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zimno@zimnozimno.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 513 425 014
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 09 1160 2202 0000 0003 6532 6019
 5. Nabywca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Nabywca może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00

5. Zastrzeżenia dotyczące korzystania ze Sklepu.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Nabywcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Nabywcę na Produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta - jako Gość.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Nabywca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Nabywca ma możliwość zalogowania się do sklepu przy użyciu wtyczki i danych logowania serwisu Facebook, jeśli Nabywca jest jego użytkownikiem.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “DODAJ DO KOSZYKA”
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
 5. zaakceptować warunki zamówienia oraz kliknąć przycisk “ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Nabywca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór w paczkomacie
 2. Nabywca może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz dopuszczalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Nabywcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Nabywcę:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych, Nabywca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Nabywcę podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu do Nabywcy jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Nabywcy na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Nabywcę woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca będący Konsumentem może w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Wzór można pobrać ze strony internetowej ZIMNO. Korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, nie wliczają się koszty dostarczenia rzeczy,
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki., w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Konsument może odesłać jedynie nienoszone, nieużywane rzeczy. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rzeczy noszącej znaki użytkowania.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Powyższych przepisów nie stosuje się do Przedsiębiorców, o których mowa w Punkcie 2 podpunkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że oferta stanowi inaczej.
  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Nabywcy rzecz wolną od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Nabywcy składającego reklamację, oraz żądanie Nabywcy w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Powyższe zapisy nie znajdują zastosowania do oferty w której Nabywca w momencie zakupu wiedział o wadzie i godził się na nią, w zakresie w jakim Nabywca chciałby reklamować nabyty Produkt ze względu na tę wadę.

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Nabywcy zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Nabywcy Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Nabywcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Nabywcy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Nabywcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Nabywcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Nabywcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Nabywca ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2023 roku.

Ładowanie...